Нормативні документи

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про фахову передвищу освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постанова Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"

Постанова Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. №977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за №880/33851

Постанова Кабінету міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документи щодо організації навчального процесу

Навчально-організаційна діяльність

Наказ №131 від 11.10.2019 року "Про затвердження Інструкції з ведення особових справ здобувачів вищої освіти"

Інструкція з ведення особових справ здобувачів вищої освіти

Наказ №130 від 11.10.2019 року "Про закріплення дисциплін за кафедрами на 2019/2020 н.р."

Наказ №163 від 12.10.2018 року "Про найменування груп"

Наказ від 20 червня 2018 року № 95 "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету"

Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 27 лютого 2015 року протокол № 1

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, затверджене наказом №184 від 01.11.2018 р.

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"(2015 рік)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", затверджене рішенням Вченої ради від 26 грудня 2014 року, протокол №6

Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем

Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році

Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)

Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №

Додаток 6. Протокол засідання Екзаменаційної комісії щодо приймання випускного екзамену

Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти

Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Управління якістю

Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року протокол № 1

Наказ від 15 жовтня 2019 року №134 "Про затвердження і впровадження Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчально-методична діяльність

Наказ від 10.06.2019 р. №78 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін"

Методичні рекомендації щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін, затверджені наказом від 10.06.2019 р. №78

Наказ від 26 квітня 2019 року №44 "Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів"

Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р. на основі освітніх програм

НАКАЗ від 21 квітня 2015 року № 38/1 "Про рекомендації щодо розробки освітньо-професійних програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р."

Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти) (2016)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міжнародна діяльність

 Наказ №108 від 17 липня 2018 року Про затвердження Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з визнання документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та інше), виданих навчальними закладами інших держав

Наказ від 3 березня 2016 року № 25 "Про процедуру визнання Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна" документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих навчальними закладами інших держав"

Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», затверджене рішенням Вченої Ради від 22 квітня 2016 року

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контингент студентів і документальний супровід

Наказ № 73 від 31 травня 2019 року "Про уніфікацію процедур та документів, пов'язаних із рухом контингенту здобувачів вищої освіти"

Додаток 1 до наказу від 31.05. 2019 року № 73. ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

Наказ № 136 від 1 серпня 2017 року "Про затвердження Інструкції з ведення особової справи студента"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Управління персоналом

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 3 липня 2017 р. № 4/17

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (2014 рік)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПЛАН-ПРОСПЕКТ звіту про роботу колективу Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна» у 2018/2018 навчальному році та завдання на 2018/2020 навчальний рік»

Address

м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
тел. +380(5549)7-83-55

Чи встигаєте Ви підготуватися
до занять?

так, завжди готуюсь до всіх занять;
голосувати
не до всіх, але до більшості;
голосувати
тільки до занять з основних дисциплін;
голосувати
тільки до занять, які мені цікаві;
голосувати
взагалі не встигаю готуватися
голосувати