Друк

Методичні вказівки до написання підрозділу Охорона праці в галузі

ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Новокаховський гуманітарний інститут

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник управління НС                     Ректор ______________ Г.І. Севрюков

та цивільного захисту населення         «26» серпня 2011 р.

Новокаховської міської ради

____________ О.І. Бараніченко

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ
І ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»
В ДИПЛОМНИХ роботах

 

для галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

для підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

7.03050801, 8.03050801 – «фінанси і кредит»;

7.03050901, 8.03050901 – «облік і аудит»;

7.03050802, 8.03050802 – «банківська справа»

 

 

для галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

для підготовки магістрів за спеціальністю:

8.03010201 – «психологія»;

 

 

Ухвалено науково-методичною радою

економічного факультету

Протокол № 1 від 26 серпня 2011р.

Ухвалено науково-методичною радою

соціально-правового факультету

Протокол № 1 від 26 серпня 2011р.

Методичні рекомендації затверджені кафедрою „Соціально-гуманітарних та загальноекономічних дисциплін”

       Протокол № 1 від “26серпня 2011р

  

 

 

Відповідно до Наказу МОН України від 21.10.10 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.10 р. за № 1057/18352, при виконанні дипломних робіт (проектів) до них необхідно включати окремий розділ (підрозділ) «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях». Цей розділ повинен відповідати темі дипломного проекту і бути погодженим з консультантом-викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін або визначений керівником проекту.

1.1. Загальні дані нормативної бази охорони праці

Відповідно до статті 3 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закону) законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили до втрати працездатності» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Природно, що в основі всіх цих документів лежить Конституція України.

На сьогодні при створенні національного законодавства про охорону праці широко використовуються Конвенції і Рекомендації МОТ, директиви Європейської Ради, досвід нормотворення Росії, Німеччини, Великобританії та інших країн світу.

Порядок опрацювання і затвердження власних нормативних актів з охорони праці, тобто тих, що діють на підприємстві, визначений НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Слід зазначити, що з прийняттям в 1992 році Закону було вирішено три основних завдання:

1. По-перше, з прийняттям Закону державні функції нагляду за охороною праці в народному господарстві, які в СРСР виконувались профспілками – громадськими організаціями, вперше були передані Держнаглядохоронпраці – державному комітету, який входив до структури Кабінету Міністрів України (на сьогодні – Держгірпромнагляд), тобто визначена державна структура, яка відповідає за стан охорони праці в Україні.

 2. По-друге, вперше були чітко визначені обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці (ст. 14) та відповідальність робітників всіх категорій за порушення вимог щодо охорони праці (ст. 44).

 Вперше на законодавчому рівні було визначено, що кожен працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених Законом, нормами і правилами вимог.

3. Законом (ст. 4) визначені пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, серед яких основними є:

 • пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства;
 • повна відповідальність роботодавця за створення належних – безпечних і здорових умов праці;
 • соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • комплексне розв’язання завдань охорони праці;
 • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;
 • соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;
 • використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародної співпраці.
 • Трудові відносини між працівниками і роботодавцями в Україні регулюються Кодексом законів про працю (КЗпП) України, відповідно до якого права працюючої людини на охорону праці охороняються всебічно.

  КЗпП містить розділ ХI «Охорона праці» (ст. 153–173) та розділ ХVIII «Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю» (ст. 259–265).

  Норми охорони праці повинні органічно входити до правил внутрішнього розпорядку організацій і підприємств.

  Сьогодні на території України діє широкий спектр нормативних документів з охорони праці – від міждержавних (наприклад, ГОСТ 12. – документи системи стандартів безпеки праці – ССБТ) до нормативних документів конкретних організацій (підприємств).

  До нормативно-правових актів з охорони праці відносяться, згідно зі ст. 27 Закону, правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові до виконання.

  Слід зазначити, що ці нормативні акти повинні регулярно переглядатися – не рідше одного разу на десять років.

  Нормативно-правові акти, що діють в сфері менеджменту, включають:

 • нормативно-правові акти, що поширюються на декілька видів економічної діяльності (код КВЕД 0.00);
 • нормативно-правові акти, що поширюються на вироблення електроенергії, газу, тепла (код КВЕД 40);
 • охорона надр.
 • Система стандартів безпеки праці – комплекс взаємопов’язаних стандартів, які містять вимоги, норми і правила, що направлені на забезпечення безпеки праці, збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Діючі ГОСТи ССБТ мають шифр 12 і поділяються на 6 підсистем:

  0 – організаційно-методичні стандарти;

  1 – стандарти вимог і норм за видами небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

  2 – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;

  3 – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;

  4 – стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників;

  5 – стандарти вимог безпеки до будинків і споруд. (Підсистеми 6–9 – резерв.) В Україні розробляються державні стандарти України – ДСТУ, які повинні частково замінити діючі ГОСТи ССБТ. Так, наприклад, у галузі охорони праці вже діють:

  ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

  ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

  ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови.

  Згідно з положенням про «Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України Держгірпромнагляд України» (Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №408/2011) Держгірпромнагляд опрацьовує і затверджує правила, норми, інші нормативно-пра-вові акти з промислової безпеки, охорони праці», тобто НПАОПи (раніше ДНАОПи).

  Нормативно-правові акти з охорони праці кодуються згідно з класифікатором (КВЕД) із галузей і підгалузей промислового виробництва.

  Приклад кодування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на всі види економічної діяльності – «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» – НПАОП 0.00-1.01-07.

   

  Скорочена

  назва

  нормативного

  акта

  Державний

  орган,

  який затвердив

  нормативний акт

  Вид державних

  нормативних

  актів

  Порядковий номер

  нормативного акта

  (в межах

  цього виду)

  Рік затвердження

    НПАОП

      0.00

        1

         01

       07

   

  Шифр державного органу

  Вид державних нормативних актів

  0.00 – Держгірпромнагляд

  1 – Правила

  0.01 – Пожежна безпека (МНС)

  2 – Стандарти

  0.02 – Безпека руху (МВС)

  3 – Норми

  0.03 – Міністерство охорони здоров’я

  4 – Положення, статути

  0.04 – Держатомнагляд

  5 – Інструкції керівництва, вказівки

  0.05 – Міністерство праці України

  6 – Рекомендації, вимоги

  0.06 – Держстандарт

  7 – Технічні умови

  0.07 – Мінрегіонбуд

  8 – Переліки, інше

  В Україні видаються Державні реєстри нормативно-правових актів з охорони праці, які постійно оновлюються і поповнюються.

  Питання з виробничої санітарії на сьогодні містять не тільки ГОСТи ССБТ, але і державні санітарні норми. Так, наприклад, вимоги до наступних виробничих факторів – шум (1), вібрація (2), мікроклімат виробничих приміщень (3) нормуються:

  1. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

  2. ГОСТ 12.1.012-90. Вибрация. Общие требования безопасности. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

  3. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зонû.

  ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

  Протипожежна безпека забезпечується виконанням вимог «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2004) та нормативно-правових актів з пожежної безпеки – НАПБ. /Державний реєстр цих актів – «Реєстр НАПБ», виданий в Україні у 2001 році./ Крім зазначеного вище НАПБ А.01.001-2004 основними, з точки зору забезпечення пожежної безпеки у будівництві, слід вважати:

  НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.;

  НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

  ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

  ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.

  Склад і зміст завдань з охорони праці, які повинні бути вирішені в проектно-технологічній документації (ПОБ, ПВР), визначені в ДБН А.3.2-2-2009, ДБН В.1.2-12-2008, ДБН А.3.1-5-2009, ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.1.2-7-2008.

  Окремі рішення з охорони праці містять інші розділи дипломного проекту, в тому числі 3-ій розділ дипломної роботи, який передбачає як внесення пропозицій щодо шляхів удосконалення за результатами аналізу небезпечних та шкідливих виробних факторів, так і самі розрахунки економічного ефекту від внесених пропозицій. Так, наприклад, можуть бути вирішені питання забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями тощо.

   1.2. Зміст завдання підрозділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

  Зміст завдання підрозділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» повинен повністю відповідати темі дипломного проекту і бути його складовою части­ною. Це завдання передбачає у кінцевому результаті розробку декіль­кох конкретних питань з безпеки праці, виробничої санітарії та по­жежної безпеки. При цьому дипломник повинен врахувати дотри­мання всіх діючих нормативно-правових актів, які обмежують вплив на працівників шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

  Підрозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» містить дві частини – розрахунково-пояс­нювальну записку (обсягом 10 –12 с.) та графічний матеріал у разі потреби.

  Логіка розробки цього розділу полягає у наступному. Будь-яка виробнича діяльність пов’язана з наявністю певної кількості небез­печних та/або шкідливих виробничих факторів. Тому у першій час­тині цього підрозділу за результатами аналізу по­винні бути визначені ці фактори. Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів виконується у табличній формі (табл. 1).

   

  Таблиця 1

  Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

   

  Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

  Джерела факторів (види робіт)

  Кількісна оцінка

  Нормативні документи

  1

  2

  3

  4

   

  Розглянемо цю таблицю.

  Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, згідно з ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Класси­фикация», включає фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні фактори, які наводяться в графі 1 (не слід зазначені фактори плута­ти з причинами нещасних випадків – помилка, яка найбільш час­то зустрічається при розробці цього розділу дипломного проекту).

  Графа 2  – джерела факторів (види робіт).

  Перелік видів робіт повинен відповідати переліку, котрий містить календарний план на виконання робіт по об’єкту. При цьо­му необхідно пам’ятати, що конкретний вид робіт може бути дже­релом кількох факторів виробництва.

  Графа 3 – кількісна оцінка діючого фактору. В цій графі наво­дяться чисельні значення небезпечних та шкідливих факторів, що виявлені при аналізі проектних рішень.

  Графа 4 – нормативні документи. В цій графі наводиться діючий нормативний документ, згідно з яким ця оцінка фактору, що розглядається, із зазначенням розділу, пункту, параграфу.

  Природно, що окремі види робіт можуть бути одночасно дже­релом декількох небезпечних або шкідливих факторів.

  У результаті порівняння першої і другої частин розділу виявля­ються виробничі фактори, з профілактики яких рішень немає, а та­кож фактори, з яких необхідно приймати інженерні рішення.

  Ці результати оформлюються у вигляді висновків, що розміщу­ються після другої частини.

  Визначення факторів, за якими виконуються інженерні рішен­ня з охорони праці приймаються консультантом цього розділу.

  Виконанням цієї частини завершується розробка підрозділу «Охо­рона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розрахунково-пояснювальної записки.

  1.3. Рекомендований перелік основних завдань та питань з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

  Завдання підрозділу «Охорона праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях» може містити дві частини: розра­хунково-описову записку і графічний матеріал – таблиці, схеми, фото.

  У розрахунково-описовій частині (розрахунково-описовій запис­ці) висвітлюються такі питання (обсягом 10–12 с.):

  – безпека праці;

  – гігієна праці і виробнича санітарія;

  – пожежна безпека.

  У процесі вирішення цього завдання дипломник виділяє ос­новні безпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть супрово­джувати виконання виробничих обов’язків персоналом на їх робо­чому місці. Дані заносяться до табл. 2.

   

   

  Таблиця 2

  Безпечні і шкідливі виробничі фактори, що супроводжують
  виконання робіт персоналом на їх робочих місцях

   

  № з/п

  Робоче місце

  Безпечні і шкідливі

  виробничі фактори

  Кількісні

  оцінки

  Нормативні документи,

  що регламентують безпеку

  та нешкідливість праці

  1

  2

  3

  4

  5

   

  а) охорона праці

  Знаючи перелік факторів, що супроводжують роботу обслуговую­чого персоналу, дипломник розробляє інженерні рішення, направлені на обмеження їх впливу на працюючих, підтверджуючи їх розрахунка­ми і схемами. Найзначніші інженерні рішення виносяться в графічну частину дипломної роботи. В розділі відзначаються характерні озна­ки розроблюваної захисної конструкції механізму, чим вона відріз­няється від існуючих. При цьому вказуються творчі розробки, вико­нані в проекті, дається аналіз конструкції, що підлягає модернізації.

  Завданням з безпеки праці можуть бути такі питання і розробки:

  • Національна Стратегія поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
  • стан безпеки праці в світі і в Україні;
  • соціальний діалог в Європейському Союзі й Україні;
  • міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності» ;
  • основні принципи та впровадження соціальної відповідальності;
  • законодавство Євросоюзу з охорони праці;
  • міжнародне співробітництво і основні Конвенції МОП в галузі охорони праці;
  • безпека праці в Україні;
  • основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці;
  • основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП);
  • розробка системи управління охороною праці (СУОП);
  • запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах
  • системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007;
  • політика в галузі охорони праці;
  • ефективність функціональної структури СУОП;
  • плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій;
  • функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства;
  • оцінка стану безпеки праці в організації;
  • стимулювання і заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці;
  • проведення внутрішнього аудиту;
  • опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці;
  • служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  • підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
  • підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва;
  • державний нагляд за охороною праці;
  • контроль стану умов праці;
  • забезпечення безпеки виробництва за проектованими видами робіт;
  • розрахунок і проектування огорож (майданчи­ка, небезпечної зони, кожухів, щитків, козирків, екранів та ін.);
  • облік ергономічних вимог до робочих місць, що проектуються;
  • запобігання дії електричного струму на людину;
  • підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці
  • питання перевірки стану охорони праці на робочих місцях;
  • органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного
  • нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
  • контроль стану умов праці;
  • методика контролю стану умов праці;
  • підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці;

  перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях;

  • завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

  суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування;

  • фонд соціального страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду;
  • фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.
   Джерела фінансування Фонду;
  • страхування від нещасного випадку;
   страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження;
  • фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду;
  • страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків;
  • обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника;

  б) промислова безпека

  • аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;
  • загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів;
  • нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони;
  • аналіз виробничого травматизму;
  • гарантії прав на охорону праці;
  • система управління охороною праці;
  • основні Конвенції МОП в галузі охорони праці;
  • організація безпечної роботи електроустановок;
  • особливості заходів електробезпеки на підприємствах;
  • медичний оглядів працівників певних категорій;
  • вимоги безпеки до місць виконання робіт;
  • шляхи попередження травматизму;
  • захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
  • вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень;
  • утримання території підприємств;
  • особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
  • вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції, опалення і кондиціювання повітря;
  • санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

  в) гігієна праці та виробнича санітарія

  Визначивши перелік шкідливих факторів, що супроводжує ро­боту обслуговуючого персоналу, студент-дипломник розроблює ін­женерні рішення, які можуть захистити працівників від отруєння, глухоти, туговухості, віброхвороб, білокрів’я, ослаблення зору та інших професійних хвороб.

  Завданням з гігієни праці та виробничої санітарії можуть бути такі розробки:

  • загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, виробничих приміщень та організіції праці на робочому місці;
  • мікроклімат виробничих приміщень;
  • оздоровлення повітряного середовища;
  • освітлення виробничих приміщень;
  • захіст від вібрації;
  • захист від електромагнитних випромінювань радіочастотного діапазону;
  • захист від випромінювань оптичного діапазону;
  • захист від іонізуючих випромінювань;
  • підтримання оптимального метеорологічного режиму в цеху, приміщеннях, на робочих місцях;
  • зменшення параметрів шуму за рахунок розробки звукоізо­ляційних та звуко­погли­наючих конструкцій, засобів індивідуально­го захисту;
  • зменшення параметрів вібрації, що діє на працівника, за ра­хунок встановлення амортизаторів, демпферів та ін.;
  • зменшення загазованості і запиленості на робочих місцях за рахунок застосу­вання або удосконалення штучної чи природної вентиляції, місцевих відсосів, засобів індивідуального захисту;
  • підбір оптимальних параметрів освітлення робочих місць;
  • запобігання впливу на працюючих радіоактивного або іонізу­ючого випроміню­вання;
  • розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;

  г) пожежна безпека

  Знаючи вигляд споживаної енергії, матеріал з якого виготов­ляється облад­нання, конструкції, з яких монтуються споруди, необхід­но передбачити заходи, що запобігають поже­жам, вибухам, руйнуванню і своєчасній евакуації людей з будівель.

  Зразковим завданням з пожежної безпеки можуть бути на­ступні розробки і питання:

  • захист будівель вибухонебезпечних виробництв від наванта­жень, виникаючих під час вибуху горючих сумішей всередині при­міщення;
  • евакуація людей з будівлі;
  • пожежогасіння;
  • протипожежне водопостачання;
  • автоматизовані системи пожежної сигналізації або пожежо­гасіння;
  • категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою;
  • класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон;
  • класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості;
  • протипожежні перешкоди;
  • основні причини винекнення горючого середовища і загоряння в електричному устаткуванні;
  • утримання евакуаційних шляхів і виходів;
  • експертиза проектної документації на пожежну безпеку;
  • державний пожежний нагляд;
  • первинні засоби гасіння пожеж;
  • пожежна техніка;
  • оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння;
  • протипожежне водопостачання;
  • системи протидимного захисту, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, засоби зв’язку;
  • забезпечення безпечної евакуації персоналу;
  • попередження пожеж та вибухів;
  • загальні вимоги пожежної безпеки.

  д) надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

  • надзвичайні ситуації в Україні та їх наслідки;
  • єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
  • завдання цивільного захисту при надзвичайних ситуаціях;
  • організація цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації;
  • фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • економіка катастроф;
  • організація рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • навчально-матеріальна база цивільного захисту
  • планування заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності;
  • навчання населення з цивільного захисту;
  • форми і методи пропаганди цивільного захисту;
  • єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій в Україні;
  • захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • експертиза, екологічний контроль, спостереження і моніторинг довкілля людини;
  • Міністерство надзвичайних ситуацій України;
  • Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних;
  • функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
  • екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля;
  • розробка і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забрудню­ючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
  • основа національної безпеки України;
  • надзвичайний стан і класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;
  • забезпечення санітарного та епідемічного благополучча населення;
  • захист людини від впливу іонізуючого випромінювання;
  • охорона праці та навколишнього середовища;
  • організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта;
  • вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільному захисту;
  • система цивільного захисту;
  • життєдіяльність населення в умовах надзвичайних ситуацій;
  • надзвичайні ситуації природного характеру;
  • захист населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, евакуаційні заходи;
  • медичний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій;
  • оповіщення населення про надзвичайні ситуації та евакуація;
  • підвищення стійкості промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях;
  • оцінка стійкості об’єкта;
  • рятувальні та інші невідкладні роботи;
  • залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення рятувальних робіт;
  • захист продуктів харчування, води та спеціальна обробка особового складу;
  • планування заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності та навчання населення;
  • підготовка населення з цивільного захисту;
  • морально-психологічна підготовка рятувальників і населення.

  1.4. Використання ЕОМ при виконанні розрахунків

  Цей розділ містить типові методики до розрахунків індивідуаль­них завдань, які пропонуються кожному студенту консультантом підрозділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» на етапі розробки дипломного проекту.

  Розрахунки охоплюють теми дипломних проектів різних спеціаль­ностей, пов’язаних з розробкою систем електропо­стачання, систем освітлення і т. д.

  Методики базуються на матеріалах, викладених у відомих під­ручниках, довід­никах, навчальних посібниках і нормативно-техніч­ній літературі і відрізня­ються граничною систематизацією матеріа­лу. У той же час реалізація розраху­нкової частини підрозділу «Охорона праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту може бути використана із застосуванням ЕОМ.

  Рекомендована література:

  1. Ткачук К.Н., Зеркалов Д. В. та ін. Основи охорони праці (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3003)
  2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: загальні вимоги. (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3001)
  3. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3000)
  4. Зеркалов Д. В. Цивільний захист. (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3002)
  5. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник - К.: Каравела, 2002. -327с.
  6. Лушкін В.А., Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник - Житомир, 2001. -671с.
  7. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. -К.: Кондор, 2003. -421с.
  8. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. - Львів:Афіша, 2000. -255с.

  Address

  м. Нова Каховка, вул. Горького 9Д
  тел. +380(5549)7-83-55

  Чи встигаєте Ви підготуватися
  до занять?

  так, завжди готуюсь до всіх занять;
  голосувати
  не до всіх, але до більшості;
  голосувати
  тільки до занять з основних дисциплін;
  голосувати
  тільки до занять, які мені цікаві;
  голосувати
  взагалі не встигаю готуватися
  голосувати